საბანკო გარანტიები

თუ დაგეგმილი გაქვთ ტენდერში/აუქციონში მონაწილეობის მიღება, აი სი ჯგუფი გთავაზობთ გარანტიების განახლებულ პროდუქტს.

სადაზღვევო კომპანია აი სი ჯგუფი გასცემს სატენდერო/სააუქციონო საბანკო გარანტიებს შემდეგი პირობებით:

 • 10 000 ლარამდე გარანტიები - მყარი უზრუნველყოფის გარეშე (ერთ პრინციპალზე გარანტიების მაქსიმალური მოცულობა არ უნდა აჭარბებდეს 10 000 ლარს);
 • წარმოსადგენი დოკუმენტაციის მინიმალური პაკეტი
 • გადაწყვეტილების მიღება დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან ერთ სამუშაო დღეში;
 • მოქნილი სატარიფო სქემა
სატენდერო გარანტიების ტარიფები

<1001 ლარი

50 ლარი

>1001<5001 ლარი

120 ლარი

>5000<10001 ლარი

170 ლარი

>10000 ლარი

6% წლიური, მინიმუმ 200 ლარი

* აღნიშნულ ტარიფს ემატება ელექტრონული გარანტიის რეგისტრაციის (საჭიროების შემთხვევაში) საფასური 10.5 ლარი

დოკუმენტაციის ჩამონათვალი:

 • წესდება (არ არის საჭირო თუ ბოლო რედაქცია წარდგენილია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ვებ. გვერდზე)
 • განახლებული ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან.
 • დირექტორის პირადობის მოწმობის ასლი. მინდობილი პირის არსებობის შემთხვევაში, რწმუნებულების/მინდობილობის ასლი.
 • დამფუძნებელთა/აქციონერთა კრების ოქმი ვალდებულების აღების გადაწყვეტილებით (თუ ასეთი რამ გათვალისწინებულია წესდებით). თუ დამფუძნებელი ერთია და ამავდროულად დირექტორიც, ასეთ შემთხვევაში ოქმის წარდგენა სავალდებულო არ არის.
 • სატენდერო დოკუმენტაცია ან ელ. ტენდერის ნომერი (არ არის სავალდებულო თუ ეს დოკუმენტაცია იძებნება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებ. გვერდზე).
 • საგადასახადო დეკლარაციები (ბოლო 1 წელი);
 • ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან დავალიანების შესახებ ან შედარების აქტი;
 • ბოლო 1 წლის ამონაწერი ყველა მომსახურე ბანკიდან (ელექტრონული ვერსია);
 

დაგვიკავშირდით

აირჩიეთ პროდუქტი:
სახელი, გვარი:
თქვენი ელ.ფოსტა:
საკონტაქტო ტელეფონი:
ორგანიზაცია:
თქვენი კომენტარი:
დამცავი კოდი: Code
 
დაგვიკავშირდით
Copyright © 2009 - 2020 IC Group. All Rights Reserved. Developed by Neomedia